CHARTS

2023 Tabernacles Charts Main Version

Jesus is Lord!

John 3:16 / KJV

16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

1Corinthians 15:1-4 / KJV

1 ‭‭Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand; 
2 ‭‭By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain.
3 ‭‭For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures; 
4 ‭‭And that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures: 

Romans 10:9-13 / KJV

9 ‭‭That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. 
10 ‭‭For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation. 
11 ‭‭For the scripture saith, Whosoever believeth on him shall not be ashamed. 
12 ‭‭For there is no difference between the Jew and the Greek: for the same Lord over all is rich unto all that call upon him. 
13 ‭‭For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. 

Ephesians 4:30 / KJV

30 ‭‭And grieve not the holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. 

Philippians 1:6 / KJV

6 ‭‭Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ: 

2Corinthians 11:3 / KJV

3 ‭‭But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtilty, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. 

Ephesians 1:13-14 / KJV

13 ‭‭In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation: in whom also after that ye believed, ye were sealed with that holy Spirit of promise, 
14 ‭‭Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of his glory. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KJV Bible

KJV Bible

Book of Enoch

The book of Jasher

The book of Jubilees

Prayerbook

Jezus is Heere!

Johannes 3:16 / SV

16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

1Corinthiërs 15:1-4 / SV

1 ‭‭Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;‭
2 ‭‭Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.‭
3 ‭‭Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;‭
4 ‭‭En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;‭

Romeinen 10:9-13 / SV

9 ‭‭‭Namelijk‭, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.‭
10 ‭‭Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid.‭
11 ‭‭Want de Schrift zegt: Een iegelijk, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden.‭
12 ‭‭Want er is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek; want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen.‭
13 ‭‭Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.‭

Efeziërs 4:30 / SV

30 ‭‭En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing.‭

Filippenzen 1:6 / SV

6 ‭‭Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, ‭dat‭ voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus;‭

2Corinthiërs 11:3 / SV

3 ‭‭Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, ‭om‭ ‭af‭ ‭te‭ ‭wijken‭ van de eenvoudigheid, die in Christus is.‭

Efeziërs 1:13-14 / SV

13 ‭‭In Welken ook gij ‭zijt‭, nadat gij het woord der waarheid, ‭namelijk‭ het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;‭
14 ‭‭Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid.‭

Bijbel Statenvertaling

Bijbel Statenvertaling

QUMRAN Apocriefen

Boek van Henoch

Het boek der oprechten

Jubeljaren

ABC’s salvation Nederlands

ABC’s salvation Nederlands

Heilig Avondmaal

Doop en Zalving