De Achtergelaten Brief van de Bruid –  Loofhutten 20 november 2023

DUTCH Left Behind Letter

Left Behind Letter Of The Bride – Tabernacles November 20 2023

ENGLISH Left Behind Letter

FRANCAIS – Evasion de lEpouse – 20 Novembre 2023 – Lettre

FRENCH Left Behind Letter

ESPAÑOL – El escape de la novia Tabernáculos 20 de Noviembre de 2023 – Carta

SPANISH Left Behind Letter

Jesus is Lord!

John 3:16 / KJV

16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

1Corinthians 15:1-4 / KJV

1 ‭‭Moreover, brothers, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you have received, and wherein you stand;‭
2 ‭‭By which also you are saved, if you keep in memory what I preached to you, unless you have believed in vain.‭
3 ‭‭For I delivered to you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures;‭
4 ‭‭And that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures

Romans 10:9-13 / KJV

9 ‭‭That if you shall confess with your mouth the Lord Jesus, and shall believe in your heart that God has raised him from the dead, you shall be saved.‭
10 ‭‭For with the heart man believes to righteousness; and with the mouth confession is made to salvation.‭
11 ‭‭For the scripture said, Whoever believes on him shall not be ashamed.‭
12 ‭‭For there is no difference between the Jew and the Greek: for the same Lord over all is rich to all that call on him.‭
13 ‭‭For whoever shall call on the name of the Lord shall be saved.‭

Ephesians 4:30 / KJV

30 ‭‭And grieve not the holy Spirit of God, whereby you are sealed to the day of redemption.‭

Philippians 1:6 / KJV

6 ‭‭Being confident of this very thing, that he which has begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ.

2Corinthians 11:3 / KJV

3 ‭‭But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ.‭

Ephesians 1:13-14 / KJV

13 ‭‭In whom you also trusted, after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation: in whom also after that you believed, you were sealed with that holy Spirit of promise,‭
14 ‭‭Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, to the praise of his glory.‭

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jezus is Heere!

Johannes 3:16 / SV

16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

1Corinthiërs 15:1-4 / SV

1 ‭‭Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;‭
2 ‭‭Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.‭
3 ‭‭Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;‭
4 ‭‭En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;‭

Romeinen 10:9-13 / SV

9 ‭‭‭Namelijk‭, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.‭
10 ‭‭Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid.‭
11 ‭‭Want de Schrift zegt: Een iegelijk, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden.‭
12 ‭‭Want er is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek; want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen.‭
13 ‭‭Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.‭

Efeziërs 4:30 / SV

30 ‭‭En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing.‭

Filippenzen 1:6 / SV

6 ‭‭Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, ‭dat‭ voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus;‭

2Corinthiërs 11:3 / SV

3 ‭‭Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, ‭om‭ ‭af‭ ‭te‭ ‭wijken‭ van de eenvoudigheid, die in Christus is.‭

Efeziërs 1:13-14 / SV

13 ‭‭In Welken ook gij ‭zijt‭, nadat gij het woord der waarheid, ‭namelijk‭ het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte;‭
14 ‭‭Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid.‭

Bijbel Statenvertaling

QUMRAN Apocriefen

Bijbel Statenvertaling

KJV Bible
KJV Bible

Boek van Henoch

Het boek der oprechten

Jubeljaren

KJV Bible

ABC’s salvation Nederlands

ABC’s salvation Nederlands

Heilig Avondmaal

Doop en Zalving

Overlevingsgids